Officielt initiativ är också här

Komplementär terapi för alla- Medborgarna bör garanteras likvärdig valfrihet att välja komplementär terapi

Initiativet inlämnat: 6.8.2019

Typ av initiativ: Förslag till en ny lag

INITIATIVETS INNEHÅLL

Vi, som har undertecknat detta, är finska röstberättigade medborgare och föreslår att riksdagen vidtar lagstiftningsåtgärder för att garantera friheten åt alla att vid behov välja och också såvida det är ekonomiskt möjligt för användaren att utnyttja riskfri komplementär terapi.

Detta inkluderar bla. akupunktur, kiropraktik, mjukvävnadsmobilisation enligt Kalevala, yoga terapi, lymfatisk massage, konstterapi, zonterapi, naprapati, osteopati och många andra former av terapi, även kallad naturlig hälsovård.

Vi vill att alla ska ha frihet att välja och få lika möjligheter att upprätthålla vår hälsa, förebygga våra sjukdomar, behandla våra krämpor och lindra vår smärta på alla sådana sätt som har visat sig vara användbara och funktionella.

Nuförtiden är användaren av komplementär terapi inte i likvärdig ställning jämfört med den som får vanlig konventionell sjukvård. Man har inte möjlighet att välja åt sig komplementär terapi på hälsocentraler, sjukhus eller privata läkarstationer eftersom de inte är tillgängliga för alla inom den offentligt stödda vården. Det går att få sådana behandlingar hos privata naturhälsovårdare genom att betala för det, inklusive mervärdesskatten. Det går inte att få ersättning för vården via sjukförsäkringen. Detta begränsar särskilt valfriheten för låginkomsttagare. Alla bör ha lika möjligheter att välja och utnyttja riskfria komplementära terapier. Därför är det nödvändigt att riksdagen vidtar åtgärder för att säkerställa att alla medborgare är jämställda och har friheten att välja vård åt sig.

Vi är medvetna om arbetets utmaningar bla. på grund av existerande tvära motsättningar mellan intressegrupper och åsikter, som vi medborgare inte vill bli lidande av. Statsminister Antti Rinnes engagemang i regeringsprogrammet "Olika möjligheter att reglera komplementär och alternativ medicin kommer att utredas" är ett bra tillfälle att grundligt och fördomsfritt överväga hur man kunde förbättra folkhälsan i Finland, respektera människornas likvärdiga valfrihet och minska kostnaderna för hälso- och sjukvården genom att utnyttja komplementär terapi, såsom man just har gjort i Sverige.

MOTIVERINGAR

Definition:

Med komplementär terapi avser vi vetenskapligt bevisade komplementära och alternativa terapier (internationellt används begreppen Complementary and Alternative Medicine, CAM och Integrative Medicine). Dessa terapier är huvudsakligen tillgängliga i Finland endast utanför den offentligt stödda vården. I många länder är de kopplade till den officiella hälsovården. De kallas också för naturterapier och icke-medicinsk terapi. I den publika debatten har man också sett den vilseledande termen "uskomushoito" (”vård som baserar sig på trosuppfattningen”).

Medborgarnas likvärdighet och valfrihet:

På basen av försiktiga uppskattningar utnyttjar något över en miljon finländare komplementära terapier. Hälften av den vuxna befolkningen har använt eller prövat komplementära terapitjänster. Behandlingarna är i användning för att främja hälsan eller lindra sjukdomar och symptom som ett komplement till den konventionella, officiella vården, inte som ett alternative. Enligt undersökningarna får de flesta användare hjälp av dem. Principerna för jämlikhet mellan medborgare och hälso- och sjukvård kräver att alla har samma möjligheter att utnyttja beprövade hälsofrämjande vårdmetoder.

Sociala argument:

Tillgången till komplementära terapier är också viktigt för det finländska samhället. Allt flera lider av sjukdomar, smärtor och hälsoproblem som det inte finns någon tydlig orsak till eller som det inte finns någon bra behandling för. Speciellt rygg- och axelbesvär och mentala problem gör vardagen svår. Detta resulterar ofta i ökad användning av mediciner, frånvaro från jobbet och orsakar långvarig arbetsoförmögenhet.

Komplementära terapier som stöd för den officiella hälsovården kan minska dessa negativa effekter. Det kan leda till förbättrad folkhälsa. Till exempel kan man uppnå lättnad i muskuloskeletala störningar, migrän och ytterlig stress genom komplementära icke-medicinska metoder. Kostnaderna och miljöpåverkningarna för dessa förblir lägre än annars eftersom här inte används medicin, kirurgi eller krävande teknologi.

Vid utarbetningen av lagstiftningen måste möjligheterna och lösningarna för utnyttjandet av komplementära terapier arbetas fram grundligt och öppet utifrån internationell och inhemsk kunskap och forskning.

Regeringsprogrammet: Statsminister Antti Rinnes regeringsprogram lovar att flytta hälso- och sjukvårdens fokus till basnivån genom att säkerställa att grundläggande hälso- och sjukvård och sociala tjänster kan uppnås av alla under rätt tid och på ett högkvalitativt sätt med hänsyn till mångfalden i producentfältet och tillgängligheten av lokala tjänster. Komplementära terapier är grundläggande tjänster och ges lokalt och utnyttjarna tycker att det leder till fördelaktigare hälsa. De ökar också sysselsättningen. Arbetsbördan vid byråerna för de framtida sociala centralerna (sote) kan också minskas genom att dra nytta av komplementära terapier.

Regeringens program, "Olika möjligheter att reglera komplementär och alternativ medicin kommer att utredas", är nödvändigt men krävande vilket kan ses när terminologin "alternativa och behandlingar som baseras på trosuppfattning" har hamnat med i programmet. I Finland är konfrontationen mellan olika intressegrupper och åsikter mycket tvär. Informationen utnyttjas sparsamt och kunskapsnivån är låg. Regeringsprogrammet erbjuder möjlighet att avveckla och eliminera orsakerna till att våra medborgare inte har samma valfrihet att få komplementära terapier.

Praktisk erfarenhet från Sverige och Norge och WHO:s rekommendationer:

Syftet med initiativet är att ge finska medborgare lika tillgång till komplementära terapier. Målet med ökad jämlikhet stöds också av internationella erfarenheter. Sverige håller på att reformera sin lagstiftning, frigöra befintliga restriktioner och öka kunskapen, utbildningen och forskningen. I Norge tillhandahåller mer än hälften av sjukhusen komplementära terapier för patienterna. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att medlemsstaterna sammanslår (integrerar) traditionella och komplementära terapier med den konventionella hälsovården. I Finland är mjukvävnadsmobilisation enligt Kalevala ett exempel på det att vi har en inhemsk, vetenskapligt utforskad tradition inom vården.

Forskningsdata: 

Forskningsdata om komplementära terapier finns att tillgå internationellt inom olika vetenskapliga discipliner. Området är dåligt känt i Finland. Ungefär 120 vetenskapliga publikationer utkommer årligen i Norden. Det finns mycket litet forskning på området i Finland. I Förenta Staterna finansieras National Center for Complementary and Integrative Health av statsbudgeten och dussintals av forskningscentraler är verksamma i landet. I Centraleuropa, såsom Tyskland och Schweiz, där många terapier tillhandahålls inom hälso- och sjukvårdstjänsterna, ges också ut mycket forskningsresultat. Norge har ett samarbetscenter för världshälsoorganisationen vid Arktiska universitetet i Tromsø. Det finns forskningsdata om många komplementära terapier, deras biomedicinska effekt känner man till och de hälsoeffekterna som upplevs är verkliga. Utmaningarna inom forskningen är svårigheterna att utreda orsakerna till de uppnådda effekterna av behandlingarna inom den holistiska medicinen och jämföra med effekterna inom de biomedicinska vårdmetoderna. För att säkerställa lagstiftningens kvalitet måste forskningsdata sammanställas och utnyttjas för att möjliggöra beslut som tar hänsyn till forskningsresultaten.

LINKÄR

Täydentävät hoidot kaikille – verkkosivut

Komplementär terapi for all (fi) -facebook

Norsk nasjonalt forskningssenter innen komplementaer og alternativ medisin. http://nafkam.no/

Sveriges Regeringskansliet (2019). Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog, SOU 2019:15. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/

Sveriges Regeringskansliet (2019). Utredningens lagförslag till regeringen om komplementär och alternativ medicin och vård. SOU 2019:28. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201928/

WHO Traditionell Medicinsk Strategi: 2013-2024. https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/